Pěnička Zahradnictví

Stanislav Sehnálek
Pod Stráněmi 2373, Zlín, PSČ 760 01
IČ: 1007026766
Pro prodej zboží prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese: www.penicka.cz

1. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) Pěnička Zahradnictví upravují vzájemná práva a povinnost smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále též „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je provozován na adrese www.penicka.cz. 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součástí tvoří sdělení před uzavřením smlouvy uvedená na web stránkách: Reklamační podmínky, dodací a platební podmínky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že s výše uvedenými dokumenty výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v době odeslání objednávky. 

Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. 

Ustanovené odlišná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odlišná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. 

2. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na web stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále též „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednání zboží. 

Web stránky rovněž umožňují provedení objednání zboží i bez nutnosti založení uživatelského účtu. 

Při registraci na web stránce a při objednání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené při registraci uživatelského účtu může kupující kdykoliv měnit či aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v čase objednání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

Přístup k uživatelskému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat o těchto informacích mlčenlivost. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. 

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího. 

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy včetně těchto VOP. 

3. Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu penicka.cz tím, že požadované zboží vloží do košíku. 

Web obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou vedeny včetně všech souvisejících poplatků. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webu obchodu jsou informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

Web prodávajícího obsahuje informace o nákladech spojených s dodáním zboží a zvoleným způsobem platby. 

Web prodávajícího obsahuje informace o nákladech spojených s doručením zboží. Tyto informace platí pouze v případě, kdy je zboží doručováno na území České republiky. 

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací). Přijetí objednávky je kupujícímu potvrzeno na zvolený email.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například emailem či telefonicky). 

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně VOP).  

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 

4. Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit dle Cenových a dodacích podmínek uvedených na tomto odkazu

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu i náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

5. Odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. 

Pokud se jedná o případ uvedený v odstavci výše, může kupující od kupní smlouvy odstoupit v souladu s odst. 1 § 1829 občanského zákoníku, a to do 14 dnů od převzetí zboží. V případě, kdy je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží, počítá se 14 denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. 

V případě odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce VOP se kupní smlouvy ručí od počátku. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží, a to v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

Na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

Pro případy, kdy má kupující v souladu s odst. 1 § 1829 občanského zákoníku právo na odstoupení, je provádějící také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu. 

6. Přeprava a dodání zboží

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

Je-li prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

V případě, kdy je na straně kupujícího nutné zboží opakovaně doručovat nebo doručit jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s tímto doručováním. 

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku převzít. 

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží upravují dodací podmínky prodávajícího, které jsou uvedeny na web stránkách. 

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu písm. e) odst. 1 § 1826 občanského zákoníku. 

Stížnosti a jejich vyřízení se řídí Reklamačními podmínkami zveřejněnými na webu prodávajícího. 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se dílem Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2, IČ 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů online nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. 

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačními podmínkami uveřejněnými na web rozhraní a příslušnými právními předpisu ČR. 

9. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Ve Zlíně dne 1. 1. 2018